Варіативні компетентнісні модулі на 2019 рік

1.

Шуляр В. І.

Філософія Нової української школи і стратегії сучасного освітнього процесу (для керівників закладів освіти)

2.

Шуляр В. І.

Ноосферна (природно відповідна, здоров’язбережувальна) стратегія і сучасний освітній процес (для керівників закладів освіти).

3.

Шуляр В. І.

Технологія планувальної діяльності суб’єктів літературної освіти за змістовими лініями

4.

Шуляр В. І.

Технологія конструювання моделей сучасного заняття/уроку в контексті Державного стандарту

5.

Шуляр В. І.

Технологія формування компетентного учня-читача в системі літературної освіти

6.

Шуляр В. І.

Технологія формування компетентного школяра початкових класів на уроках літературного читання

7.

Шуляр В. І.

Від літературознавчої пропедевтики до теорії літератури: тренінг із використанням наочних засобів навчання

8.

Шуляр В. І.

Спадщина В. О. Сухомлинського й інноваційні технології навчання: комунікативно-мовленнєва діяльність суб’єктів літературної освіти

9.

Шуляр В. І.

Профільне навчання в діяльності суб’єктів літературної освіти: теорія, методика, практика

10.

Захар О. Г.

Методика створення та проведення освітніх веб-квестів

11.

Захар О. Г.

Створення та використання інтерактивних онлайнових вправ у навчанні

12.

Захар О. Г.

Он-лайн інструменти у діяльності вчителя

13.

Захар О. Г.

Організація та проведення занять із використанням технологій дистанційного навчання

14.

Захар О. Г.

Інтернет-речей: моделюємо "розумні" системи

15.

Захар О. Г.

Використання мобільних пристроїв для організації учнівського дослідження в освітньому процесі

16.

Захар О. Г.

Віртуальна реальність на уроках: коли, як і навіщо

17.

Стойкова В. В.

Проектування змісту навчання на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу (основи проектування навчальних програм)

18.

Стойкова В. В.

Методичні та критеріальні основи оцінювання результативності діяльності закладу освіти

19.

Стойкова В. В.

Реалізація освітнього процесу на засадах діяльнісного підходу

20.

Стойкова В. В.

Портфоліо як метод оцінювання сформованості основних груп компетентностей учнів

21.

Стойкова В. В.

Організація дослідно-експериментальної роботи в освітньому закладі

22.

Стойкова В. В.

Грантово­проектна діяльність як засіб розвитку закладів освіти

23.

Стойкова В. В.

Дизайн мислення

24.

Стойкова В. В.

Організація корпоративного навчання педагогів в умовах кадрової автономії закладів освіти

25.

Стойкова В. В.

Проектування освітніх програм закладу загальної середньої освіти

26.

Стойкова В. В.

Використання ІКТ для оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу (табличний процесор MicrosoftExcel, GoogleSheets тощо)

27.

Гич Г. М.

Тексти «нової природи» на уроках Нової української школи (мовно-літературний та художньо-естетичний цикл)

28.

Гич Г. М.

Тексти «нової природи» на уроках нової української школи (директори та заступники)

29.

Гич Г. М.

Тексти «нової природи» на уроках нової української школи

30.

Гич Г. М.

Тексти «нової природи» на уроках нової української школи (учителі-предметники)

31.

Гич Г. М.

Учні «нової грамотності» у Новій українській школі (заклади дошкільної освіти і початкова школа)

32.

Гич Г. М.

Учні «нової грамотності» у Новій українській школі (директори та заступники)

33.

Гич Г. М.

Учні «нової грамотності» у Новій українській школі (учителі-предметники)

34.

Гич Г. М.

Інноваційна діяльність бібліотек ЗЗСО
(на прикладі текстів «нової природи») (бібліотекарі ЗЗСО)

35.

Гич Г. М.

Читання як основа діяльності бібліотеки ЗЗСО: способи залучення до читання (бібліотекарі ЗЗСО)

36.

Гич Г. М.

Смислове читання як основа «нової грамотності» (учителі мовно-літературного циклу)

37.

Гич Г. М.

Педагогіка тексту і читання у Новій українській школі

38.

Лукьяненко Д. В

Розвиток особистості та її педагогічна корекція засобами літератури

39.

Лукьяненко Д. В

Дидактичні можливості регіональних текстіву дошкільній та початковій освіті

40.

Гич Г. М.,

Лукьяненко Д. В.

Педагогіка тексту й читання Нової української школи

41.

Лукьяненко Д. В

Удосконалення загальнокультурної компетентності педагога засобами інтеграції мистецтв

42.

Лукьяненко Д. В

Державомовна компетентність педагога Нової української школи

43.

Лукьяненко Д. В

Культура писемного ділового спілкування сучасного освітянина

44.

Лукьяненко Д. В

Сучасна українська література в освітній і літературознавчій парадигмах

45.

Лукьяненко Д. В

Методичний інструментарій учителя Нової української школи

46.

Кузнєцова А. М., Лукьяненко Д. В.

Культуромовна особистість сучасного педагога

47.

Лукьяненко Д. В.

Сучасна художня література як джерело вдосконалення ключових компетентностей педагога Нової української школи

48.

Кузнєцова А. М.

Мовна й мовленнєва компетентності педагога НУШ

49.

Кузнєцова А. М.

Предметна компетентність сучасного вчителя української мови

50.

Кузнєцова А. М.

Сучасні освітні технології на уроці української мови

51.

Кузнєцова А. М., Лукьяненко Д. В.

Культуромовна особистість сучасного педагога

52.

Кузнєцова А. М., Лукьяненко Д. В.

Державомовна компетентність педагога НУШ

53.

Кузнєцова А. М.

Удосконалення українськомовного середовища в ЗДО

54.

Кузнєцова А. М.

Комунікативна компетентність учителів предметів природничо-математичного циклу

55.

Кузнєцова А. М.

Компетентнісний підхід як засіб досягнення нової якості мовної освіти

56.

Петренко О. М.

Компетентісно-діяльнісно парадигма викладання музичного мистецтва

57.

Петренко О. М.

Компетентісно-діяльнісно парадигма викладання мистецтва і художньої культури

58.

Петренко О. М.

Мистецтво як елемент інтегрованого уроку НУШ

59.

Петренко О. М.

Мистецтво як інструмент розвитку емоційного інтелекту учнів НУШ

60.

Перепелиця О. В.

Дизайн освітнього середовища (учителі-предметники)

61.

Перепелиця О. В.

Дизайн освітнього середовища (учителі ЗЗСО)

62.

Перепелиця О. В.

Дизайн освітнього середовища(директори та заступники)

64.

Перепелиця О. В.

Імідж педагога НУШ

65.

Клименко Л. О.

Формування предметної компетентності у вчителів-природничників за принципами STEM-освіти

66.

Клименко Л. О.

Ліскович О. В.

Наукові основи представлення природничої складової інтегрованого курсу Нової початкової школи "Я досліджую світ"

67.

Клименко Л. О.

Формування в учнів компетентностей у природничих науках засобами мовно-літературних дисциплін

68.

Клименко Л. О

Формування в учнів компетентностей у природничих науках під час вивчення мистецтвознавчих дисциплін

69.

Клименко Л. О.

Формування в учнів компетентностей у природничих науках в освітньому процесі з географії.

70.

Клименко Л. О

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» навчальних програм із суспільствознавчих дисциплін через компетентності в природничих науках

71.

Клименко Л. О

Реалізація змістових ліній навчальних програм курсу «Природознавство. 5 клас»

72.

Мироненко І. В.

Екологічна грамотність як умова здорового життя людини

73.

Мироненко І. В.

Формування екологічної компетентності у дітей дошкільного віку

74.

Мироненко І. В.

Реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі з біології

75.

Мироненко І. В.

Метод моделювання в освітньому процесі з біології

76.

Мироненко І. В.

Дивосвіт квантової біології

77.

Мироненко І. В.

Як перетворити учнів на дослідників

78.

Мироненко І. В.

Сучасні ІКТ-технології на уроках біології

79.

Ліскович О. В.

Формування предметної компетентності учнів у процесі навчання фізики 

80.

Ліскович О. В.

Сучасні підходи до формування структурних елементів фізичних знань

81.

Ліскович О. В.

Методика використання фізичних задач у освітньому процесі

82.

Ліскович О.В.

Як навчити учнів розв’язувати задачі з астрономії?

83.

Рогожинська Е.К.

Гейміфікація – один із трендів сучасної освіти або «гейміфікація освітнього процесу»

84.

Рогожинська Е.К.

Інноваційні підходи в організації дослідницької діяльності учнів на уроці математики

85.

Рогожинська Е.К.

Стежинами Миколаївського краю – краєзнавчі уроки з математики

86.

Рогожинська Е.К.

Реалізація наскрізних змістових ліній у навчанні математики

87.

Єрмілов В. С.

Екологія і здоров’я людини

88.

Єрмілов В. С.

Порушення безпеки і перша допомога при нещасних випадках

89.

Єрмілов В. С.

Оздоровлення дітей природними фізичними факторами

90.

Єрмілов В. С.

Сучасні здоров’язбережувальні технології

91.

Єрмілов В. С.

Здоров’я людини та фактори, що на нього впливають

92.

Єрмілов В. С.

Хвороби цивілізації та профілактика захворювань, що набули соціального значення

93.

Клименко Л. О

Розвиток метапредметних знань учнів в освітньому процесі з біології

94.

Кібалова Т. В.

Технології моделювання сучасного уроку мистецтва на засадах Концепції " Нова українська школа"

95.

Кібалова Т. В.

Сучасні художньо-педагогічні технології на уроках музичного мистецтва Нової української школи

96.

Бурлака Т. Ю.

Система організації методичної роботи в закладах освіти в умовах кадрової автономії

97.

Тихонова Т. В.,

Деміракі Т. В

Система інформаційного забезпечення і діяльності керівника закладу загальної середньої освіти

98.

Мілєйко О. О.

Організаційна культура ЗЗСО та її вплив на діяльність і самоцінність педагогічного колективу

99.

Суріна Г. Ю.

Аксіологічний вимір сучасної освіти

100.

Суріна Г. Ю.

Соціально-політичні теорії ХХ-ХХІ століття

101.

Суріна Г. Ю.

Освіта ХХІ століття: проблеми і перспективи (філософський вимір)

102.

Суріна Г. Ю.

Ціннісний компонент в процесі викладання історії в старшій школі

103.

Сливінська Т.О.

Алхімова К.Ю.

Психологічна підтримка учасників освітнього процесу щодо вирішення проблемних ситуацій у житті та навчанні

104.

Сливінська Т.О.

Алхімова К.Ю.

Володар емоцій – розвиток навичок позитивного мислення, комунікативної креативності та гнучкості

105.

Сливінська Т.О.

Алхімова К.Ю.

Безпечний простір: формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів

106.

Сливінська Т.О.

Алхімова К.Ю.

HELPкурс протидія домашньому насильству

107.

Сливінська Т.О.

Алхімова К.Ю.

Увійдіть до світу дитини, доки відчинені двері: формування батьківських компетентностей щодо розвитку гармонійної особистості дитини

108.

Діордіца Д. П.

Демонстраційні засоби навчання на уроці української мови

109.

Діордіца Д. П.

Компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання української мови і літератури

110.

Пономаренко Г.В.:

Компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання зарубіжної літератури

111.

Бредихіна І. В.

Міжнародна англійська у глобальному світі

112.

Бредихіна І. В.

Англійська мова як Lingua Franca сучасного освітньо-культурного простору.

113.

Бредихіна І. В.

Ways of making vocabulary memorable (Ефективне навчання лексики: мнемонічні техніки)

114.

Бредихіна І. В.

Навчання читання англійською мовою в молодшій школі

115.

Бредихіна І. В.

Language learning issues in Ukraine: сhallenges and perspectives

116.

Бредихіна І. В.

Understanding lessonplanning and learning outcomes (Планування уроків з урахуванням очікуваних результатів учіння)

117.

Бредихіна І. В.

Classroom interaction: rapport, instructions, reinforcement and feedback (Взаємодія на уроці: роль інструкцій, довіри, заохочення та зворотнього зв'язку.)

118.

Бредихіна І. В.

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови: проблеми та ефективні стратегії

119.

Крик Д. О.

Зміст шкільної мистецької освіти в сучасних умовах

120.

Крик Д. О.

Педагогічні технології на уроках мистецтва в закладах освіти

121.

Крик Д. О.

Основні засади інтегрованого курсу «Мистецтво».

122.

Крик Д. О.

Художні техніки і матеріали на уроках мистецтва в школі

123.

Гладун В. В.

Національно-патріотичне виховання у контексті Нової української школи

124.

Гладун В. В.

Дидактичні ігри на уроках історії

125.

Гладун В. В.

Інтерактивні методи викладання: практичні поради сучасному вчителю

126.

Гладун В. В.

Гендерна рівність в Україні як чинник побудови європейської країни

127.

Гладун В. В.

Організація ключової компетентності педагога «уміння вчитися впродовж життя»

128.

Іртищева О. А.

Гладун В. В.

Використання хмарних сервісів у роботі вчителя-суспільствознавця

129.

Іртищева О. А.

Компетентнісний підхід як основа становлення моделі учителя-суспільствознавця Нової української школи

130.

Іртищева О. А.

Громадянська компетентність та громадянська освіта в умовах Нової української школи

131.

Волос О. В.

Традиційно-побутова культура українців ХІХ століття

132.

Бондюченко Т. В.

Особливості культурно-освітнього розвитку Миколаївщини ХХІ століття

133.

Бондюченко Т. В.

Формування інформаційної компетентності здобувачів освіти засобами краєзнавчого матеріалу

134.

Бондюченко Т. В.

Дослідницька діяльність як складова професійної компетентності педагога нового типу

135.

Бондюченко Т. В.

Здобутки і труднощі державного будівництва в сучасній Україні

136.

Бондюченко Т. В.

Захист прав людини в мережі Інтернет

137.

Бондюченко Т. В.

Права людини й тоталітарний режим

138.

Бондюченко Т. В.

Актуальні проблеми історії України ХХІ століття

139.

Лозко Г. С.

Ідеологія національного самозбереження в умовах гібридної війни

140.

Лозко Г. С.

Нова українська школа в умовах «трансгуманітарного суспільства»

141.

Лозко Г. С.

Національна методологія в сучасній освіті

142.

Лозко Г. С.

Філософія історії освіти

143.

Лозко Г. С.

Етнодержавознавство і глобалізація

144.

Лозко Г. С.

Учитель і учень: минуле, сучасне і майбутнє

145.

Лозко Г. С.

Міф і символ в українській культурі

146.

Лозко Г. С.

Загальна і релігійна етика

147.

Лозко Г. С.

Світоглядно-релігійна карта українського суспільства

148.

Учень С. М.

Основи підтримки життя. Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах

149.

Учень С. М.

Домедична допомога в екстрених умовах

150.

Тихонова Т. В.

Дидактичне конструювання змісту профільних та варіативних модулів з інформатики

151.

Тихонова Т. В.

Методика технологічного навчання інформатики

152.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Реалізація наскрізних змістових ліній у шкільному курсі інформатики

153.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Методика навчання програмування в шкільному курсі інформатики

154.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Технології візуалізації навчальної інформації (слайдові та потокові презентації)

155.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Технології візуалізації навчальної інформації (інфографіка)

156.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Технології візуалізації навчальної інформації (карти розуму)

157.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Основи педагогічного дизайну (розробка електронних курсів)

158.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Організація професійного онлайн-простору педагога за допомогою хмарних сервісів

159.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Організація дистанційного навчання школярів за допомогою онлайн-класу

160.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Створення аналітичної та звітної педагогічної інформації за допомогою електронних таблиць

161.

Тихонова Т. В.
Домаскіна М. А.

Технології створення та супроводження персонального веб-ресурсу вчителя

162.

Домаскіна М. А.
Тихонова Т. В.

Шкільний вчитель – комп’ютерний ас

163.

Домаскіна М. А.
Тихонова Т. В.

Використання смартфонів для організації учнівського дослідження в освітньому процесі

164.

Домаскіна М. А.
Тихонова Т. В.

Яку мовупрограмування обрати для вивчення?

165.

Домаскіна М. А.
Тихонова Т. В.

Розробляємо електронні уроки – полегшуємо життя вчителю

166.

Домаскіна М. А.
Тихонова Т. В.

Scratch: від 0 до гуру

167.

Домаскіна М. А.
Тихонова Т. В.

Інтегровані уроки: що і як? (використання ІКТ на уроках)

168.

Домаскіна М. А.
Тихонова Т. В.

Geogebra: живі креслення на уроках математики

169.

Домаскіна М. А.

Моделі та моделювання. Задачі оптимізації

170.

Домаскіна М. А.

Математична грамотність: PISA

171.

Домаскіна М. А.

Навчаємо програмуванню з дитинства

172.

Домаскіна М. А.

Математика і життя: НУШ

173.

Домаскіна М. А.

Задачі-цікавинки на уроках математики

174.

Домаскіна М. А.

Розв’язуємо олімпіадні задачі з програмування

175.

Домаскіна М. А.

Вчителю інформатики: програмування. Основи (частина 1)

176.

Домаскіна М. А.

Вчителю інформатики: програмування. Middle (частина 2)

177.

Домаскіна М. А.

Вчителю інформатики: програмування. Senior (частина 3)

178.

Домаскіна М. А.

Програмні засоби для оброблення даних

179.

Домаскіна М. А.

Вивчаємо стереометрію засобами 3D-моделювання

180.

Домаскіна М. А.

Цікава математика: організаціяпозакласнихзаходів

181.

Домаскіна М. А.

Я – майбутній айтишник: організація позакласних заходів з інформатики

182.

Домаскіна М. А.

Мистецтво і комп’ютер (3D моделювання на уроках мистецтва)

183.

Домаскіна М. А.

WolframAlfa – новий рівень математики

184.

Хозраткулова І. А.

Сучасні способи планування особистісного та професійного самовдосконалення педагога

185.

Хозраткулова І. А.

Психологічнаготовність учителя/керівника до змін в умовах Нової української школи

186.

Хозраткулова І. А.

Ефективна міжособистісна взаємодія та професійне спілкування педагогів: комунікативний тренінг

187.

Хозраткулова І. А.

Психологія конфлікту. Медіація як стратегія подолання конфліктів у шкільному середовищі

188.

Хозраткулова І. А.

Розвиток творчого потенціалу молодого вчителя засобами арт-терапії

189.

Хозраткулова І. А.

Арт-терапія в роботі практичного психолога та соціального педагога

190.

Хозраткулова І. А.

Індивідуальне та групове консультування у діяльності психолога. Технологія тренінгу

191.

Хозраткулова І. А.

Профілактика та корекція агресивної та насильницької поведінки підлітків

192.

Хозраткулова І. А.

Подолання маніпуляції та насилля у шкільному середовищі. Формування асертивності

193.

Хозраткулова І. А.

Застосування методів арт – терапії у виховному процесі школярів

194.

Хозраткулова І. А.

Розвиток соціального та емоційного інтелекту вчителя: діагностика та корекція

195.

Хозраткулова І. А.

Профілактика емоційного вигорання педагога

196.

Лисиця Г. Г.

Психолого-педагогічні умови профілактики дидактогенії

197.

Лисиця Г. Г.

Педагогічні умови збереження здоров'я учнів і вчителів

198.

Лисиця Г. Г.

Педагогічні умови та шляхи створення здоров’язбережувального освітнього середовища

199.

Лисиця Г. Г.

Сутність, закономірності та принципи виховного процесу в Новій українській школі

200.

Лисиця Г. Г.

Особливості та фактори розвитку і виховання учнів покоління Z

201.

Лисиця Г. Г.

Особливості та фактори розвитку і виховання молодших школярів покоління Z

202.

Лисиця Г. Г.

Особливості освітнього процесу в Новій українській школі

203.

Лисиця Г. Г.

Структура та рівні професійно-педагогічної компетентності

204.

Півень Г. Г.

Розвиток критичного мислення учнів базової середньої освіти

205.

Півень Г. Г.

Розвиток емоційного інтелекту вихованців дошкільних закладів освіти

206.

Півень Г. Г.

Розвиток емоційного інтелекту учнів

207.

Півень Г. Г.

Урок критичного мислення (для вчителів предметів гуманітарного циклу)

208.

Півень Г. Г.

Урок критичного мислення (для вчителів предметів природничо-математичного циклу ).

209.

Півень Г. Г.

Формування соціальної компетентності в учнів початкової школи.

210.

Голубченко Т. Д.

Від освітнього менеджера до лідера освітньої команди Нової української школи

211.

Голубченко Т. Д.

Керівник/Учитель Нової української школи­ - лідер освітніх інновацій

212.

Голубченко Т. Д.

Фарт тут ні до чого: мистецтво прийняття управлінських рішень

213.

Голубченко Т. Д.

Готовність до проектної діяльності – трамплін до успішного керівника

214.

Голубченко Т. Д.

Індивідуальна освітня траєкторія педагога: перезавантаження

215.

Голубченко Т. Д.

Сучасне чи модне? Вчусь приймати оптимальні рішення

216.

Голубченко Т. Д.

Мистецтво гармонійної комунікації в колективі

217.

Голубченко Т. Д.

Будуємо унікальний бренд педагога

218.

Голубченко Т. Д.

Учитель нової української школи – лідер освітніх змін

219.

Голубченко Т. Д.

Тайм-менеджмент: ефективно управляю часом

220.

Ляхова В. П.

Тренінг рефлексивно-перцептивних умінь педагога

221.

Ляхова В. П.

Діти покоління Z та психолого-педагогічні проблеми вчителя

222.

Крячко Т. П.

Мова ворожнечі в масмедіа

223.

Крячко Т. П.

Інформація та масмедіа

224.

Крячко Т. П.

Формування медіакомпетентності сучасного педагога

225.

Крячко Т. П.

«Маніпуляції та фейки в масмедіа»

226.

Кулешова О. А.

Методика створення тестів для оцінювання навчальних досягнень учнів

227.

Кулешова О. А.

«Моделювання системи внутрішнього моніторингу якості освіти»

228.

Кулешова О. А.

Методика створення анкети

229.

Кулешова О. А.

Моделювання внутрішньої системи якості освіти

230.

Кулешова О. А.

Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі

231.

Слюсар О. І.

Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» в оновлених навчальних програмах із географії

232.

Слюсар О. І.

Методика компетентнісно-орієнтованого викладання географії у ЗЗСО відповідно до положень «Концепції Нової української школи»

233.

Слюсар О. І.

Вплив стану природного середовища на формування ВВП (Методичний аспект)

234.

Слюсар О. І.

Перспективи перетворення країн Чорноморського басейну в рекреаційну зону

235.

Слюсар О. І.

Профільне навчання географії: програмно – методичне забезпечення, особливості методики викладання

236.

Слюсар О. І.

Програмно-методично забезпечення та методика викладання курсу за вибором «Основи споживчих знань»

237.

Слюсар О. І.

Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії

238.

Слюсар О. І.
Діордіца Д. П.

Туристично - літературна Україна

239.

Сокуренко О. О.

Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи (розробка авторських ігор)

240.

Сокуренко О. О.

Продан Л. А.

Реалізація міжпредметної інтеграції в освітньому процесі

241.

Сокуренко О. О.

Організація пошуково-дослідницької діяльності молодших школярів

242.

Сокуренко О. О.

Адаптація першокласників до шкільного життя

243.

Сокуренко О. О.

Методика проведення навчальних досліджень із старшими дошкільниками

244.

Сокуренко О. О.

Реалізація компетентнісного підходу у початковій школі за освітньою програмою «Світ, в якому я живу» (за авторською інтегрованою особистісно орієнтованою технологією С. Якименко)

245.

Сокуренко О. О.

Конструювання уроку природознавства в початковій школі на засадах міжпредметної інтеграції

246.

Сокуренко О. О.

Розвиток креативності дитини дошкільного віку

247.

Сокуренко О. О.

Феномен креативності та чинники її розвитку в молодших школярів

248.

Олійник Л. М.

Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ

249.

Олійник Л. М.

Змішане навчання в початковій школі

250.

Олійник Л. М.

Хмарні технології в інклюзивному навчанні молодших школярів

251.

Олійник Л. М.

Управління закладом дошкільної освіти в сучасних умовах

252.

Олійник Л. М.

Підвищення професійної компетентності педагогів засобами Google інструментів

253.

Олійник Л. М.

Статеве виховання дітей від народження до 18 років

254.

Олійник Л. М.

Забезпечення неперервності дошкільної та початкової освіти в умовах НУШ

255.

Олійник Л. М.

Особливості організації освітнього процесу в групі раннього віку сучасного ЗДО

256.

Міленіна Г. С.

Особливості організації освітнього простору Нової української початкової школи

257.

Міленіна Г. С.

Використання квест-технології в освітньому процесі початкової школи

258.

Міленіна Г. С.

Використання квест-технології в освітньому процесі закладів дошкільної освіти

259.

Міленіна Г. С.

Використання технологій Кюізенера та Воскобовича в освітньому процесі закладу дошкільної освіти

260.

Міленіна Г. С.

Використання технологій Кюізенера та Воскобовича в освітньому процесі 1 класу

261.

Міленіна Г. С.

Медіаосвіта в закладі дошкільної освіти

262.

Міленіна Г. С.

Інноваційні технології дошкільної освіти

263.

Міленіна Г. С.

Навчання діалогічного та монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку

264.

Степанець Н. М.

Використання евристичних методів навчання в початковій школі

265.

Степанець Н. М.

Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів: від експерименту до практики

266.

Степанець Н. М.

Інтеграція змісту навчальних предметів на засадах ідей Нової української школи

267.

Степанець Н. М.

Моделювання завдань компетентнісного спрямування в початковій школі

268.

Степанець Н. М.

Вплив контролю та оцінювання на формування предметних компетентностей молодших школярів

269.

Степанець Н. М.

Використання засобів міжособистісного спілкування учнів в освітньому процесі початкової школи

270.

Степанець Н. М.

Формування у молодших школярів уміння вчитися

271.

Степанець Н. М.

Використання засобів міжособистісного спілкування дітей дошкільного віку

272.

Степанець Н. М.

Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів на уроках та в позакласній діяльності

273.

Продан Л. А.

Гра по новому, навчання по іншому в освітньому процесі початкової школи

274.

Продан Л. А.

Технології ефективного засвоєння інформації в умовах сучасного ЗДО

275.

Продан Л. А.

Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок молодших школярів

276.

Продан Л. А.

Реалізація принципу педагогіки партнерства в освітньому просторі НУШ

277.

Продан Л. А.

Взаємодія сім’ї і закладу дошкільної освіти у формуванні особистості дитини

278.

Продан Л. А.

Розвиток конструкційних здібностей та вмінь з LEGO в закладі дошкільної освіти

279.

Продан Л. А.

Організація класу. Складові ефективного управління класом в Новій українській школі

280.

Печерська-Кравчута М. В.

Стратегії розвитку критичного мислення учнів початкової школи

281.

Печерська-Кравчута М. В.

Інноваційні підходи до планування виховної роботи в початковій школі

282.

Печерська-Кравчута М. В.

Особливості методики диференційованого навчання в системі роботи вчителя початкової школи

283.

Печерська-Кравчута М. В.

Система роботи з обдарованими учнями: особливості планування роботи

284.

Печерська-Кравчута М. В.

Реалізація громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі

285.

Печерська-Кравчута М. В.

Стратегії розвитку критичного мислення учнів основної та старшої школи

286.

Печерська-Кравчута М. В.

Інноваційні підходи до викладання математичної освітньої галузі в Новій українській початковій школі

287.

Печерська-Кравчута М. В.

Формування основ правознавчої компетентності в молодших школярів

288.

Рибачук О. А.

Ігрові технології навчання у 1 класі Нової української школи

289.

Рибачук О. А.

Впровадження інноваційних технологій навчання у 1 класі

290.

Даниленко Р. В.

Діяльнісний підхід у формуванні математичних компетентностей в молодших школярів

291.

Даниленко Р. В.

Реалізація наскрізних змістових ліній у процесі викладання математики в початковій школі

292.

Даниленко Р. В.

Формування комунікативної компетентності молодшого школяра в умовах реалізації концептуальних засад Нової української школи

293.

Вареник Т. І.

Соціально-економічний розвиток дітей дошкільного віку

294.

Вітковська О. Д.

Форми і методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді

295.

Погорєлова Л. В.

Методика навчання життєвим навичкам за проектом «Вчимося жити разом»

296.

Череповська Г. О.

Рухливі ігри як метод оздоровлення та активного відпочинку учнівської молоді

297.

Єрмілов В. С.

Збереження і відновлення здоров’я дітей в умовах Нової української школи

298.

Клименко Л. О.

Ліскович О. В

Клименко Л. О.

«ФормуванняSTEM- компетентностей як умова успішної самореалізації учасників освітнього процесу»

299.

Клименко Л. О. .

«Навчальний експеримент –універсальний метод формування компетентнісної особистості»

300

Ліскович О. В.

«Удосконалення математичної грамотності учнів засобами міжпредметних зв’язків із фізикою та астрономією»

301

Ліскович О. В.

«Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання фізики та астрономіїв ЗЗСО»

302

Ліскович О. В.

Розробка компетентнісно орієнтованих завдань із фізики

303

Клименко Л. О. Мироненко І. В.

Розвиток інтелекту у дошкільників засобами stream-освіти та екологічного виховання